1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij MC Your Personal Coach voor het deelnemen aan een activiteit(en). Op iedere activiteit van MC Your Personal Coach zijn deze voorwaarden van toepassing.

2. Offertes
Alle door MC Your Personal Coach uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes zijn slechts geldig gedurende 14 dagen na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behouden wij ons het recht om onze prijzen te wijzigen en / of de bestelling te weigeren.

3. Prijzen
Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn exclusief BTW.
MC Your Personal Coach behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

4. Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier. Van de inschrijving en de plaatsing ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging.

5. Betalingsvoorwaarden
Met het tekenen van het aanmeldingsformulier gaat u de overeenkomst aan. Betaling door de deelnemer dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte. Na deze vervaldag is de deelnemer in verzuim en is zij aan MC Your Personal Coach over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door MC Your Personal Coach worden opgeschort, dit zonder dat MC Your Personal Coach dientengevolge jegens de deelnemer schadeplichtig kan worden. Bovendien is MC Your Personal Coach in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. Daarbij zullen de redelijke kosten die MC Your Personal Coach in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de deelnemer.

6. Tijdstip en plaats
Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien MC Your Personal Coach niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is MC Your Personal Coach bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Indien door omstandigheden aan een verplichting niet kan worden voldaan zal in overleg met de deelnemer een ander tijdstip worden bepaald. Dit dient 24 uur van tevoren bekend te zijn, dit geldt voor zowel MC Your Personal Coach als de deelnemer.

7. Trainingsprogramma
Op MC Your Personal Coacht rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de instructeur bepaald.

8. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met MC Your Personal Coach aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

9. Aansprakelijkheid
MC Your Personal Coach is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. MC Your Personal Coach is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. MC Your Personal Coach is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. MC Your Personal Coach is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

10. Ontbinding, annulering en afmelding
Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. MC Your Personal Coach werkt altijd op afspraak, welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak. De (trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-) afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal MC Your Personal Coach de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer. MC Your Personal Coach is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. MC Your Personal Coach is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Buitenactiviteiten gaan niet door bij gladheid of hevige regenval. Dit valt onder eigen risico. Bij ziekte van de sportinstructeur wordt de deelnemer een alternatief tijdstip aangeboden of de kosten hiervan in mindering gebracht op de navolgende overeenkomst. Vakanties van de sportinstructeur worden ruim van tevoren aangekondigd en worden automatisch in mindering gebracht op de lopende overeenkomst. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, hiervoor kan een alternatief tijdstip worden aangeboden.

12. Vertrouwelijkheid
MC Your Personal Coach is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.

13. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MC Your Personal Coach. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.